با پیشرفت تکنولوژی های مربوط به پردازش سیگنال، پردازش گفتار و تکنیک های تصویربرداری در دهه های گذشته، تجهیزات و ابزار مربوط به این گرایش از علم پزشکی با تنوع و تعدد زیادی پیدا کرده است.